Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

Vítáme vás na stránkách školní družiny!

Školní družina

Školní družina je výchovné zařízení, pro výchovu mimo vyučování. Zajišťujeme péči o děti v době, kdy se dětem nemohou věnovat rodiče. Zabezpečujeme žákům náplň volného času před nebo mezi školním vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do zájmových kroužků. Školní družina není pokračováním školního vyučování. Děti zde mají možnost výběru do jaké činnosti se zapojí. Mohou si zde vypracovat zadané domací úkoly a přípravu na další vyučovaní. K vyhledání potřebných informací mohou využít dobře zásobenou školní knihovnu nebo internet.

Kde nás najdete?

Školní družina využívá pro svou činnost prostory v budově školy, kde využívá 1. patro, a přízemí (tělocvičnu). Za příznivého počasí si děti mohou hrát na školní zahradě.

Probíhá zde ranní provoz (od 7,00 -7,45 hod.) a odpolední provoz (od 11,40 – 16,00 hod.).

Pro děti jsou pravidelně připravovány výtvarné, pracovní, hudební, literární, poznávací a pohybové činnosti – nezapomínáme na pobyt dětí venku.

V rámci školní družiny probíhá již  čtvrdým rokem enviromentální výchova v rámci projektu RECYKLOHRANÍ.

Co je to recyklohraní?

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou v našem speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

K tomuto účelu je i v naší škole umístěna  nádoba na sběr použítých baterií a popelnice na sběr vysloužilého drobného elektromateriálu.

Naše družina

Odchody žáků:

  • žáka si může vyzvednout jen osoba uvedena na zápisovém lístku
  • pokud dítě vyzvedává někdo jiný, je nutné o tom informovat vychovatelku předem a písemně
  • doba pro odchody se řídí dobou uvedenou na zápisovém lístku
  • pokud dítě odchází samo v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku, musí o tom rodiče písemně informovat

Platby za pobyt ve školní družině:

Částka 100,- Kč / měsíc, poplatek je však vybírán vždy:

1. pololetí: (za měsíce září, říjen, listopad, prosinec, leden) celková částka 500,- Kč musí být uhrazena nejpozději do 30.9. daného školního roku

2. pololetí: ( za měsíce únor, březen, duben, květen, červen) celková částka 500,- Kč musí být uhrazena nejpozději do 30.1. daného školního roku

Pokud není včas uhrazen poplatek za ŠD, ved. vychovatelka o tom uvědomí ředitele školy, který může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD.

Žádáme rodiče, aby platby za školní družinu hradili v termínu.